Politika privatnosti

NAZIV SUBJEKTA KOJI RUKUJE PODACIMA

Izdavaoc ovog obaveštenja, ujedno i Rukovalac podacima: 

Ime firme: IPACONS DOO NOVI SAD
Sedište: Slovačka br.17, 21000 Novi Sad, Srbija
Matični broj: 21351024
PIB: 110446948
Vlasnik: Nenad Trifunović
Broj telefona: +381 60 557 65 65
E-mail adresa: ipacons021@gmail.com
Veb stranica: ipacons.rs

(u daljem tekstu: Društvo)

 

NAZIV SUBJEKATA KOJI OBRAĐUJU PODATKE

 IT provajder Društva

Društvo za održavanje i upravljanje svojom veb stranicom koristi usluge subjekta, koji obrađuje podatke, koji obezbeđuje IT usluge (hosting usluge) i u okviru ovih usluga – u skladu sa sadržajem ugovora između dve strane – upravlja ličnim podacima, koji su ostavljeni na veb stranici, tako, što ih čuva na serveru.

Naziv i podaci subjekta, koji upravlja podacima:

Ime firme: ErdSoft doo 
Sedište: 24000 Subotica, Somborski put 33/a., Srbija 
Matični broj: 21354619 
PIB: 110478829 
Zastupnik: Daniel Erdudac 
Broj telefona: +381 60 44 60 555  
Faks: nema
E-mail adresa: daniel.erdudac@erdsoft.com
Veb sajt: erdsoft.com

POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvod

Ovom Politikom privatnosti Vas informišemo o tome koji lični podaci se prikupljaju putem Veb sajta https://ipacons.rs/ od strane privrednog društva IPACONS DOO iz Novog Sada ulica Slovačka br.17 , matični broj: 21351024, PIB: 110446948 (u daljem tekstu Rukovalac ili IPACONS DOO), koja je svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o Vašim pravima, procedure u slučaju incidenata, kao i Vaša saglasnost da IPACONS DOO može prikupljati, obrađivati i čuvati Vaše lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano. Prihvatom ove Politike privatnosti iskazujete i pristanak na obradu podataka o ličnosti od strane Rukovaoca, na način i pod uslovima kako je dalje u tekstu regulisano.

IPACONS DOO prilikom pružanja Usluga koristi Vaše podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti i obavezuje se da će čuvati Vašu privatnost, da će prikupljati samo Vaše neophodne, osnovne podatke, odnosno podatke neophodne za poslovanje, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Korišćenjem usluga, izjavljujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili pravila koja proizilaze iz ove Politike privatnosti, odnosno da ste dali PRISTANAK na prikupljanje, obradu i dužinu čuvanja podataka, a sve na način kako je ovom Politikom privatnosti propisano. Pravila koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti su sačinjena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

 

Naš cilj je da za Vas, vršimo kompletne usluge pripreme za IPARD konkurse (izrada biznis plana, prikupljanje dokumentacije, praćenje realizacije projekta…), priprema kompletne dokumentacije za učešće na konkursima za fondove Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, priprema kompletne dokumentacije za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu AP Vojvodine, konsultantske usluge za razvoj vašeg posla u poljoprivredi (finansijsko i poslovno savetovanje), izrada projekta i vođenje Start-Up programa u poljoprivredi, savetovanje u pripremi dokumentacije i pregovorima sa bankama i drugim finansijskim institucijama, posredovanje u pripremi dokumentacije i pregovorima sa bankama koje su naši poslovni partneri radi iznalaženja kredita koji će u iznosu, kamati i roku otplate odgovarati vašim potrebama. U cilju pružanja navedenih Usluga, dužni smo da obradimo i određene podatke o ličnosti koji su nam neophodni u tu svrhu, uz puno poštovanje naših zakonskih obaveza, kao i Vaših prava iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Kao odgovorno privredno društvo koje ceni privatnost korisnika i vodi računa o bezbednosti podataka o ličnosti, u ovoj Politici privatnosti želimo na transparentan i razumljiv način da Vas obavestimo koje informacije (uključujući i podatke o ličnosti) obrađujemo prilikom Vaše posete internet portalu https://ipacons.rs/, koje korake preduzimamo kako bi zaštitili Vašu privatnost, kao i koja su Vaša prava kada su u pitanju Vaši podaci koje obrađujemo. Kako biste lakše razumeli koje informacije obrađujemo, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti.

 

 1. Šta su podaci o ličnosti?

"Podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

 

 1. Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

 Rukovalac podataka o ličnosti je IPACONS DOO PIB 110446948 M.B 21351024 sa sedištem u Novom Sadu ulica Slovačka 17, te je kao vlasnik Internet portala https://ipacons.rs/ posvećen zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018, u daljem tekstu: ZZPL).

 

 1. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

 3.1. Anonimizirani podaci o ličnosti: kolačići (Cookies)

 Internet portalu https://ipacons.rs/ možete pristupiti i pregledati i kao gost, bez popunjavanja upita koji postoje i unošenja podataka o ličnosti. Ali, i kada posećujete naš internet portal kao gost, moramo da vas obavestimo da dolazi do obrade određene informacije kako bismo Vam omogućili pristup našem internet portalu i učinili ga što lakšim za korišćenje. Te informacije prikupljaju se uz pomoć kolačića (cookies – malih tekstualnih fajlova koji su sačuvani u Vašem web pretraživaču) i odnose se na podatke koju vrstu pretraživača koristitite i sa koje IP adrese pristupate našem portalu. Ova vrsta informacija se može uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite internet portal https://ipacons.rs/ Gore navedene informacije su anonimizirani podaci koji ne određuju tačno pojedinačnog korisnika i koji ne omogućavaju Vašu identifikaciju; obrađujemo ih u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Koriste se isključivo tehnički kolačići koji su nužni za funkcionisanje portala. Ne koristimo analitičke i marketinške kolačiće.

 3.2 Neanonimizirani podaci o ličnosti

Ukoliko kreirate korisnički profil na našem internet portalu, u cilju popunjavanja upita, prikupljaćemo i obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime
 • prezime
 • Mesto
 • Opština/grad
 • e-mail
 • telefon
 • vrsta subjekta
 • kom sektoru pripada gazdinstvo
 • koja mera vas interesuje
 • planirana investicija – ukratko opisati

 

 1. U koju svrhu koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Obradu podataka Rukovalac vrši pri popunjavanju upitnika i to u sledeće svrhe:

- Radi pronalaženja kod banaka, poslovnih partnera našeg privrednog društva, kredita koji će u iznosu, kamati i roku otplate odgovarati vašim potrebama i biti dostupan na brz i efikasan način.

- Obrade podataka o fizičkom licu, poljoprivrednom gazdinstvu ili privrednom društvu radi ostvarivanja prava na učešće na IPARD projektima, konkursima koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede RS ili Sekretarijat za privredu AP Vojvodine.

Vaše podatke koristimo u svrhu poboljšanja i unapređenja usluga na našem internet portalu, te u druge svrhe za koje ste dali pristanak, osim ako je pristanak povučen u skladu sa Zakonom. Obaveštavamo vas da IPACONS DOO ne koristi Vaše podatke o ličnosti u svrhe marketinga i promocije.

 

 1. Po kom osnovu obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Cilj obrade Vaših podataka o ličnosti jeste Vaš pristanak za ovu obradu koji je dat pristupom popunjavanja upita koji postoji na našem internet portalu i koji je bliže opisan u tački 4. ovih Pravila privatnosti. Ali, izričito vam napominjemo da vi dati pristanak možete opozvati kontaktirajući nas na način opisan u daljim odredbama ovih Pravila privatnosti.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe iz tačke 4. zasnovan je na članu 12, stav 1, tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i neophodan je, te isključivo u tu svrhu koristimo Vaše podatke o ličnosti. Ograničavamo obradu samo na one podatke o ličnosti koji su nam neophodni kako bi naši partneri - finansijske institucije sa kojima sarađujemo - kreirale personalizovani proizvod koji odgovara Vašim potrebama, ili obradu onih podataka koji predstavljaju uslov za učešće na IPARD projektima ili kod konkurisanja u fondovima Ministarstva poljoprivrede RS ili fondovima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu AP Vojvodine.  Anonimizirane podatke o ličnosti prikupljene upotrebom tehničkih (nužnih) kolačića, koristimo u svrhu legitimnog interesa funkcionisanja portala, na osnovu člana 12, stav 1, tačka 6, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 1. Da li ste u obavezi da nam pružite Vaše podatke o ličnosti?

Vi niste u obavezi da pružate podatke o ličnosti. Ali, popunjavanjem upitnika na našem internet portalu za neke od usluga koje pruža IPACONS DOO Novi Sad a u svrhu iniciranja budućeg posla u nekom od segmenata rada i usluga koje mi nudimo ti podaci su neophodni i vi ih dajete na osnovu vaše slobodne volje i davanjem podataka dajete svoj pristanak za korišćenje ovih podataka na način koji je u skladu sa ovim Pravilima i sa Zakonom.

 Ukoliko se pružanje podataka o ličnosti odnosi na deo usluga koje pruža IPACONS DOO Novi Sad i koji se odnosi na usluge pronalaženja kod banaka, poslovnih partnera našeg privrednog društva, kredita koji će u iznosu, kamati i roku otplate odgovarati vašim potrebama i biti dostupan na brz i efikasan način, tada ste bezuslovno saglasni i zahtevate da se ovi podaci prenesu i bankama ili drugim finansijskim institucijama koje su partneri našeg privrednog društva a radi otpočinjanja procedura vezanih za mogući plasman njihovih proizvoda a koji bi odgovarali vašim potrebama.

 Dati pristanak možete u bilo kom trenutku opozvati kontaktiranjem IPACONS DOO odnosno kontaktiranjem našeg lica za zaštitu podataka o ličnosti, na način naveden u daljim odredbama ove Politike privatnosti.  Ukoliko niste saglasni da popunite vaše podatke o ličnosti koji su označeni su kao obavezne informacije u postupku popunjavanja upita, nećete biti u mogućnosti da popunite upit, niti ćemo mi moći da Vam pružimo željenu uslugu.

 

 1. Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti?

U cilju pružanja tražene usluge Vaše podatke o ličnosti prosleđujemo drugim Primaocima, u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnost, kao što su:

 - naši Partneri – finansijske institucije (isključivo na osnovu vaše bezuslovne saglasnosti i zahteva da se podaci prenesu bankama ili drugim finansijskim institucijama koje su partneri našeg privrednog društva, a s kojima naše privredno društvo ima zaključen ugovor u skladu sa ZZPL), a u cilju dovođenja u kontakt našeg Partnera sa Vama kao potencijalnim klijentom. Nakon prenosa Vaših podataka o ličnosti Primaocu - finansijskoj instituciji, Primalac će se naći u ulozi samostalnog Rukovaoca Vaših podataka o ličnosti, i može od Vas zahtevati poseban pristanak za obradu podataka o ličnosti u svrhe marketinga i promocije, o čemu samostalno i dobrovoljno odlučujete da li takav pristanak dajete u korist Partnera - te finansijske institucije, a nezavisno IPACONS DOO Novi Sad.

Za potrebe ispunjavanja svojih poslovnih i zakonskih obaveza, IPACONS DOO Novi Sad koristi usluge knjigovodstvenih agencija, hosting i software provider-a, kao i drugih eksternih pružaoca usluga, koji se nalaze u ulozi Obrađivača podataka o ličnosti. Obrađivač vrši obradu Podataka o ličnosti isključivo u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenih uputstava Rukovaoca, i uz punu primenu svih pravnih, organizacionih i tehničkih mera zaštite, a u skladu sa članom 45 ZZPL i Ugovorom između Rukovaoca i Obrađivača.  Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa organima vlasti samo u onoj meri u kojoj je za nas to pravno obavezujuće, ukoliko organi vlasti od nas to zatraže.

 

 1. Kakva je sigurnost Vaših podataka o ličnosti?

Vaše lične informacije se čuvaju isključivo na serverima kojim mogu pristupiti samo ovlašćene osobe i koji se nalaze u Republici Srbiji, ili u zemljama koje obezbeđuju adekvatan stepen zaštite podataka, kao što nalaže Zakon. Ne prenosimo Vaše podatke o ličnosti u treće zemlje koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka.  IPACONS DOO Novi Sad sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

 

 1. Obrađujemo li Vaše podatke o ličnosti automatizovano (uključujući i profilisanje)?

Ne donosimo odluke na osnovu automatizovane obrade i ne vršimo profilisanje u smislu člana 38 ZZPL. Ukoliko te procese primenimo ubuduće, obavestićemo Vas u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

 

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, i ne čuvamo Vaše podatke duže nego što je to neophodno.  Ukoliko ste poslovnom partneru (finansijskoj instituciji) IPACONS DOO Novi Sad dali pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti, nezavisno od IPACONS DOO Novi Sad, važiće vreme čuvanja podataka prema politici privatnosti Partnera.

 

 1. Koja su Vaša prava?

Na osnovu ZZPL imate pravo na:

• Pristup Vašim podacima o ličnosti i kopiju Vaših podataka o ličnosti (član 26 ZZPL); Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti, imate pravo pristupa vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam dostavimo elektronsku kopiju vaših podataka.

• Ispravku i dopunu Vaših netačnih podataka o ličnosti (član 29 ZZPL); Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o ličnosti koje se na vas odnose.

 • Brisanje vaših podataka o ličnosti (član 30 ZZPL); Ukoliko nemamo obavezu da zadržimo ili obrađujemo podatke iz bilo kog drugog razloga, možete zatražiti da prestanemo ili ograničimo obradu ili obrišemo (neke ili sve) vaše podatke o ličnosti.

• Ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (član 31 ZZPL); U određenim situacijama, imate pravo da ograničite obradu vaših podataka o ličnosti. Međutim, u nekim slučajevima takvo ograničenje može ograničiti Usluge koju dobijate od nas.

 • Pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL); U određenim okolnostima imate takođe pravo da zahtevate prenos podataka o ličnosti, što znači, da ćemo ih mi dostaviti trećoj strani po vašem zahtevu.

 • Prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti u slučaju obrade na osnovu obrade na osnovu legitimnog interesa (član 37 ZZPL) postoji, te ukoliko se obrada vaših podataka o ličnosti temelji na legitimnom interesu IPACONS Novi Sad ili se obrada odnosi na direktni marketing, imate pravo na prigovor protiv takve obrade.

 

 1. Kako nas možete kontaktirati i ostvariti Vaša prava?

Naše imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti je Nenad Trifunović.. Navedena prava možete da ostvarite slanjem odgovarajućeg zahteva elektronskom poštom našem licu za zaštitu podataka o ličnosti na ipacons021@gmail.com Ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama ZPPL Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za nadzor nad sprovođenjem ZZPL – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa članom 82 ZPPL na kontakt adresu ili e-mail adresu i to:  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  Beograd ul.Kralja Aleksandra br.14  E-mail: office@poverenik.rs.

 

 1. Kako menjamo ovu Politiku privatnosti?

 Naše privredno društvo zadržava diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti izmeni u svako doba i da tako izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internet portalu ipacons.rs Nastavak Vašeg korišćenja ove Internet stranice nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u ovoj Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama, a registrovani korisnici biće obavešteni o izmenama ove Politike privatnosti i putem elektronske pošte.

 

 1. Pravne informacije

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonske odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakona iz oblasti zaštite ličnih podataka, primenjuju se zakonske odredbe. Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 01.08.2023. godine.

 

 U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi ovih Pravila, ostvarivanja Vaših prava  možete nam se obratiti  na sledeće kontakt podatke:
      Poslovno ime: IPACONS DOO iz Novog Sada

       Adresa: opština Novi Sad, ulica Slovačka 17 

       E-mail: ipacons021@gmail.com

       Telefon: +381 (0)21 301 8332

       Radno Vreme: Radnim danom:  08-16h

       Subotom: 08-13h, Nedelja ne radimo

 

Mesto i datum: Novi Sad, 01.08.2023.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.