IPARD

Naša konsultanska kuća je od samog starta uključena u proces sprovodjenja IPARD programa kroz razne seminare i intezivne obuke zaposlenih kako za pisanje poslovnih planova (biznis plan) tako i za pripremanje konkursne dokumentacije samih aplikanat za sve mere koje su podržane IPARD programom.

1

IPARD info

2

IPARD usluge

3

IPARD konkursi

1

IPARD info

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine, pruža investicionu podršku EU od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane.

Glavni cilj IPARD-a je usklađivanje naše poljoprivrede s EU standardima

Osnovni ciljevi programa IPARD su pružanje podrške u usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i davanje doprinosa održivom razvoju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja. Karakteristika ovog instrumenta je da se sprovodi bez prethodnih kontrola Evropske komisije.

Zastava evropske unije

Mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju IPARD programom su definisane mere podrške ruralnom razvoju u skladu sa aktuelnim EU uredbama, a one se odnose na:

 • ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava aktuelna mera u 2018 godini
 • investiranje u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda (prioritetni sektori su mleko i mlečni proizvodi, meso i mesne prerađevine, kao i sektor voća i povrća) – aktuelna mera u 2018 godini
 • ulaganje u diverzifikaciju poslovnih aktivnosti na gazdinstvu aktuelna mera u 2019 godini

   

 • pripremanje i sprovođenje lokalnih akcionih strategija – LIDER pristup (LEADER) – aktuelna mera u 2019 godini
 • agroekološke mere i organsku poljoprivredu – aktuelna mera u 2019 godini

Svi poljoprivredni proizvođači u našoj zemlji mogu da konkurišu za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava iz IPARD fondova Evropske unije i što je naročito važno da na ovaj način realizuju investicije na svom gazdinstvu uz siguran povraćaj od 50% do čak 80% uloženih sredstava.

2

IPArd usluge

Prilikom rada sa potencijalnim IPARD korisnicima naša kuća poštuje preciznu dinamiku koja se odvija na sledeći način:

 

 • Prvi korak u radu sa IPARD korisnikom je info-sastanak sa izradom liste korisnika
 • Analiza postojećeg stanja da li je klijent kvalifikovan za IPARD sredstva
 • Odluka o uspostavljanju saradnje sa korisnikom, potpisivanje ugovora
 • Uplata prve rate za konsultanske usluge u skladu sa potpisanim ugovorom
 • Ispunjavanje IPARD procedura, skupljanje neohodne dokumentacije
 • Prikupljanje neophodnih ponuda koje su predmet investicije
 • Izrada poslovnog plana, biznis plana, studije izvodljivosti
 • Prikupljanje ostalih dokumenata i izrada neophodnih obrazaca
 • Komplementiranje skupljene dokumentacije i kontrola iste

Mera 101. Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Mleko

Proizvodnja mleka

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava na kraju investicije:

 • Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu:
  • za štale za krave, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu, opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu,
  • u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha,
  • skladišne kapacitete za stajnjak uključujući specifičnu opremu za objekte za rukovanje i korišćenje hrane i životinjskog otpada;
 • Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi)

Vrste ugovora koje mogu ponuditi mogućnosti privatnim kompanijama su:

 • Usluge (tehnička pomoć, studije, obezbeđenje know-how i obuke);
 • Roba (oprema i materijali);
 • Radovi (infrastruktura i drugi inženjerski radovi);
 • Sekundarne nabavke (projekti koji se reliazuju kroz šeme bespovratne pomoći).

Pored pisanja investicione studije naš tim pokušava da preduzetničku ideju pretvori u uspešan projekat i ulazeći svesno u rizik pokrivanja troškova konsultanskih usluga pre nego što se projekat uspešno sprovede. Ono što nas razlikuje od konkurencije je to što mi ne čekamo objavu konkursa za apliciranje, već sami svojim klijentima pravimo preduslov godinu dana ranije kako bi osigurali uspešnost prijava.

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 300 krava:

 • Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za objekte za rukovanje hranom i životinjskim otpadom;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi).
Meso

Proizvodnja mesa

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 1.000 goveda, 150 do 1.000 ovaca ili koza, 100 do 10.000 svinja, od 30-400 krmača, od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu na kraju investicije:

 • Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu:
  • štale;
  • objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha;
  • skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za rukovanje i korišćenje hrane i životinjskog otpada;
  • specijalizovana oprema za transport i primenu stajnjaka;
 • Ulaganje u opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 100kW);
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi).

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 1.000 goveda, ovaca ili koza, preko 400krmaača, preko 10.000 svinja,, preko 5.000 pilića (50.000 brojlera) po turnusu:

 • Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za objekte za rukovanje i korišćenje hrane i životinjskog otpada;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (na farmi)
Voće i povrće

Proizvodnja voća i povrća

Poljoprivreda gazdinstva sa 2-20 ha jagodičastog voća i 5-100 ha drugog voća:

 • Kupovina traktora (uključujući traktore do 100kW);
 • mašine i oprema;
 • Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika ili staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju voća, cveća i rasada;
 • Investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili u opremu za objekte za skladištenje voća; uključujući ULO hladnjače;
 • Investicije u sisteme za zaštitu voćnjaka od grada (uključujući računarsku opremu);
 • Ulaganje u sisteme za navodnjavanje koristeći: podzemne vode (voda iz izvora ili vrela), i površinske vode (povlačenja iz reka, jezera i akumulacija), uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.

Poljoprivredna gazdinstva sa 5000-50.000m² plastenika/staklenika, ili 3–50 ha otvorenog prostora za proizvodnju povrća na kraju investicije:

 • Kupovina traktora (uključujući traktore do 100 kW), mašine i oprema;
 • Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika/staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju povrća, cveća i rasada;
 • Investicije u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povrća koristeći podzemne i površinske vode;
 • Investicije u izgradnju/rekonstrukciju/opremu za objekte za skladištenje povrća; uključujući ULO hladnjače;
 • Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.
Usevi

Proizvodnja ostalih useva

Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina traktora (uključujući traktore do 100 kW), mašina i mehanizacije;
 • Izgradnja skladišnih objekata i oprema

Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina mehanizacije i mašina za poljoprivrednu proizvodnju;
 • Izgradnja skladišnih objekata i opreme

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Izgradnja, proširenje, renoviranje, modernizacija i opremanje skladišnih kapaciteta

Mera 103. Prerada i marketing poljoprivrednih proizvoda

Voće i povrće

Voće i povrće

Prerada mleka

 • Izgradnja /proširenje/modernizacija sabirnih centara za mleko i prostrojenja za preradu mleka
 • Oprema za skladištenje i hlađenje mleka i specijalizovana oprema za prevoz mleka
 • Oprema i tehnologija za unapređenje i kontrolu kvaliteta i higijene
 • Investicije za uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP)
 • IT hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje proizvodnjom i preradom
 • Ulaganje u tehnologiju za uštedu energije, zaštite životne sredine, opreme i postrojenja za preradu otpada i međuproizvoda i uklanjanje otpada
 • Specijalizovana vozila za prevoz mleka

Primer 1: Ulaganje u nabavku vozila za transport sirovog mleka, kao i opreme za proizvodnju proizvoda od mleka:

Korisnik se bavi preradom mleka i prozvodnjom sireva. Proizvodni objekat je upisan u Registar objekata i ima utvrđen dnevni kapacitet od 16.000 litara mleka na dan. Planira da nabavi: termoizolovanu autocisternu za prevoz mleka za odgovarajućom opremom, kao i proizvodnu liniju za proizvodnju sireva.

Uzimajući u obzir sve uslove propisane Pravilnikom – sektor mleka, ulaganje u nabavku termoizolovane autocisterne za prevoz mleka sa odgovarajućom opremom i nabavka proizvodne linije za proizvodnju sireva je prihvatljivo, jer u skladu sa Listom prihvatljivih troškova za koji se odobravaju podsticaji (Prilog 1 Vodiča). Između ostalog, ovaj korisnik ispunjava i posebne uslove za odobravanje IPARD podsticaja, jer ima odgovarajući dnevni kapacitet prerade mleka, a poštuje i sve propisane veterinarsko- sanitarne uslove

 • Da bi ostvario pravo na podsticaje u sektoru mleka, neophodno je da je korisnik upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo – izdaje Uprava za veterinu MPŠV
 • Da se objekat ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane DG SANTE. Na ovoj listi se nalaze objekti privrednih društava odobrenih za izvoz proizvoda na evropsko tržište, a koji su već ispunili standarde za čije dostizanje je, između ostalog, i namenjena IPARD podrška
 • Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.
 • Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo (Pravilnik o veterinarsko sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla)

Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet

Prerada mesa

 • Izgradnja/ renoviranje objekata za klanje/ objekata za preradu mesa i i rashladnih prostorija za skladištenje, kao i oprema za klanice i objekte za preradu mesa
 • Tehnologija i oprema za tretman otpada i pratećih proizvoda
 • Investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP)
 • IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje
 • Ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno usmerena za sopstvene potrebe

Primer 1: Ulaganje u nabavku opreme:

Korisnik se bavi rasecanjem i preradom svinjskog mesa. Objektu za preradu je neophodna nova oprema za proizvodnju mlevenog mesa (inotec microcuter), kao i druga oprema za prijem sirovina (gajbe za meso).

Planirani kapacitet je 30 tovljenika na dan. Uzimajući u obzir sve uslove propisane Pravilnikom, ulaganje u nabavku opreme za proizvodnju mlevenog mesa kao i opreme za prijem sirovina je prihvatljivo, jer se nalazi na Listi prihvatljivih troškova za ovu meru (Prilog 1 ovog Vodiča).

Međutim, ovaj korisnik nije prihvatljiv za odobravanje IPARD podsticaja, jer nema utvrđen

minimalni kapacitet klanja od 50 svinja na dan. Takođe, da bi korisnik ostvario pravo na ulaganja u sektoru mesa, neophodno je da budu ispunjeni i posebni uslovi za odobravanje projekata IPARD podsticaja, pre svega da veterinarsko sanitarni uslovi za preradu mesa budu u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo

 • Da bi ostvario pravo na ulaganja u sektoru mesa, neophodno je da budu ispunjeni veterinarsko sanitarni uslovi za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo- (Pravilnik o veterinarsko sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla)
 • Da se objekat ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane DG SANTE. Na ovoj listi se nalaze objekti privrednih društava ovlašćenih za izvoz proizvoda na evropsko tržište, a koji su već ispunili evropske standarde za čije dostizanje je, između ostalog, i namenjena IPARD podrška
 • Ako je podnosilac zahteva klanica, pravo na isplatu IPARD podsticaja za preradu i marketing u sektoru mesa ostvaruje ako ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet

Prerada voća i povrća

 • Izgradnja objekata za preradu (objekti za skladištenje sirovina, pranje/čišćenje, sortiranje, preradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje analizu gotovih proizvoda itd.) za voće, povrće; objekata za skladištenje ambalaže, aditiva i gotovih proizvoda, objekata za pranje i čišćenje, potrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, grejanja i prevenciju zagađenja vazduha, sporedni energetski objekti; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem
 • Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
 • Izgradnja objekata za preradu poluproizvoda i tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
 • Izgradnja postrojenja za prozvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije u okviru poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
 • Izgradnja mreže unutrašnjih puteva i parking mesta unutar prostora u vlasništvu preduzeća/gazdinstva

Oprema

 • Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje
 • Oprema i uređaji za preradu, pakovanje, obeležavanje i privremeno skladištenje, uključujući linije za punjenje, mašine za pakovanje, mašine za obeležavanje i druga specijalizovana oprema
 • Oprema za termičku obradu (sterilizacija/ pasterizacija/ blanširanje)
 • Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje
 • Oprema za veštačku ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grejanje objekata za preradu i skladištenje
 • Oprema za prevoz voća i povrća (boks palete, plastični kontejneri itd.)
 • Uređaji za prevoz u krugu objekta u skladu sa zahtevima projekta
 • Oprema i uređaji za tretman otpadnih voda (fizički, hemijski i biološki tretman), upravljanje otpadom i sprečavanje zagađenja vazduha
 • Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
 • Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u operativnim objektima i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće

Oprema za prijem sirovina

 • Laboratorijska oprema, isključujući staklariju (integralni deo projekta)
 • Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizičkih rizika
 • Oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, u skladu sa zahtevima projekta
 • Investicije u opremanje postrojenja za obnovljivu energiju za sopstvene potrebe: posebno u solarnu energiju, postrojenja na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase.

Vrednost investicija

Korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

1) za sektor mleka u iznosu od 10.000 do 2.000.000 evra;

2) za sektor mesa u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra;

3) za sektor voća i povrća u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 2.000.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, IPARD podsticaji utvrđuju se u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Opšti uslovi po sektorima

SEKTOR MLEKO

 • Da je upisano u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo
 • Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara

  Napomena: kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet

SEKTOR MESO

 • Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo
 • Ako je podnosilac zahteva klanica uslov ostvaruje i ako ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

SEKTOR VOĆE I POVRĆE

Specifični ciljevi

SEKTOR MLEKO

Podržati održiva pravna lica i preduzetnike za
preradu mleka sa prosečnim instaliranim

kapacitetom između 3.000 i 100.000 litara mleka, sa

 • ciljem: unapređenje tehnologije prerade mleka i marketinga
 • uvođenja novih tehnologija, procesa i proizvoda u cilju postizanja boljeg pozicioniranja proizvoda od mleka na domaćem i međunarodnom tržištu

SEKTOR MESO

Podsticati ulaganja u objekte za klanje sa minimalnim

 • kapacitetom: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca i
 • koza ili 5000 jedinki živine, u roku od 8 radnih časova, u skladu sa EU standardima
 • Omogućiti uvođenje novih tehnologija, unapređenje
 • tehnoloških procesa i proizvoda u cilju postizanja
 • bolje pozicije na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Podržati uvođenje sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (GHP, GMP, HACCP i ISO)
 • Poboljšati tretman i upravljanje sporednim proizvodima životi njskog porekla

SEKTOR VOĆE I POVRĆE

Podržati mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnike kako bi se:

 • unapredio sektor prerade voća i povrća i dostigao EU standarde;
 • poboljšala tehnika i tehnologija proizvodnje;
 • podržalo uvođenje sistema bezbednosti hrane i sistema kvaliteta;
 • poboljšao plasman proizvoda od voća i povrća;
 • postigla bolja pozicija na domaćem i međunarodnom tržištu uvođenjem novih tehnologija i opreme

Ko može da konkuriše

PREDUZETNIK

 • Upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 • Upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 • Nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

PRIVREDNO DRUŠTVO

 • Upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 • Upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 • Nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 • Kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektom ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa pravilnikom.

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

 • Upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
 • Upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 • Nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 • Kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektom ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa pravilnikom.

Opšti uslovi

Neophodni uslovi za konkurisanje:

1.

Da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

2.

Da ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

3.

Da se investicija nalazi na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

4.

Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5.

Da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

6.

Da nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

7.

Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;

8.

Da ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije za vrednost veću od 10.000 evra, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta (za opšte troškove koji su nastali ranije dostavlja se račun)

9.

Da se predmetna investicija odnosi na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva datih u Listi poljoprivrednih proizvoda

10.

Da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom

11.

Da roba koja je predmet nabavke potiče iz prihvatljivih zemalja (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Linheštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.

12.

Da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka)

13.

Da se objekat koji je predmet investicije u sektoru mleka i mesa ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za bezbednost hrane (DG SANCO);

14.

Da za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju, odnosno rešenje za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

15.

Da za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.

16.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

17.

Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Podnosilac mora da:

 • energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na poljoprivrednom gazdinstvu;

 • projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;

 • višak proizvedene električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva, a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje potrošnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.
POTREBNA DOKUMENTACIJA – za prijavu
Zahtev za odobravanje projektaPodnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu (koji može da sadrži jednu ili više investicija u okviru jednog sektora) 
Poslovni plan koji pokazuje ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda– do 50.000 evra – Jednostavan poslovni plan
– preko 50.000 evra – Složen poslovni plan
 
Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta; 

Ponuda: 1 ponuda do 10.000 EUR

3 ponude preko 10.000 EUR

 
Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva; 
Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave; 
Izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre 
Bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti; 
Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva; 
Poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti; 
Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti; 
Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja. 
NIJE OBAVEZNO (doprinosi boljem rangiranju)
Sertifikat o organskoj proizvodnji 
Akt o geografskoj oznaci porekla 
Elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije 
Odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla. 
ZA INVESTICIJE U IZGRADNjU OBJEKATA
Projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja; 
Građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova 
ZA NABAVKU OPREME KOJA SE UGRAĐUJE U OBJEKAT
Upotrebna dozvola za objekat 
INVESTICIJE U OBNOVLjIVE IZVORE ENERGIJE
Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija opravdanosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.
U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 4. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana, i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.
 

3

IPArd konkursi

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Close Menu